Wniosek o nowelizację Rozporządzenia Ministra wraz z dokumentacją procedowania

Wniosek o przeprowadzenie ewaluacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, z dnia 22 października 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 2017, a następnie jego nowelizacje.

Stowarzyszenie intensywnie współpracuje z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, wynikiem czego jest wspólne opracowanie dokumentów, tj. załączników do umów, określających obowiązki firm wynajmujących żurawie i firm budowlanych, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prac prac wykonywanych na budowach, bazujących na rozwiązaniach opisanych w omawianym Rozporządzeniu.

Stowarzyszenie jest w stałym kontakcie z Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcją Pracy, firmami zatrudniającymi operatorów a także ze środowiskiem związkowym operatorów żurawi wieżowych.

Jesteśmy przekonani, że przedmiotowe Rozporządzenie ... pozytywnie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa prac z wykorzystaniem żurawi wieżowych, niemniej uważamy, co wynika z praktyki jego stosowania, że szereg rozstrzygnięć w nim zawartych nie jest dostatecznie jasno sformułowanych a niektóre mogą być niewłaściwie interpretowane, co rodzi konflikty.

Poniżej wniosek złożony przez Stowarzyszenie wraz z dokumentacją procedowania.

  Zobacz wiosek