Walne Zebranie Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych - 20.06.2023

Informacja  o odbyciu III Walnego Zabrania, Sprawozdawczego Wyborczego, Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych.

Walne Zebrania Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych, mające w programie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności:

za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2022r oraz wybór nowych władz Stowarzyszenia na następną kadencję, zwołane zostało na podstawie par. 19 naszego Statutu pkt 6 i 5 , na dzień 20 czerwca 2023r., na godz. 10.30, w „Holiday Park Hotel”, pod adresem ul. Heroldów 1b, w Warszawie.

1. Zebraniu przewodniczył Prezes Zarządu Stowarzyszenie Władysław Rudziński.

Został on wybrany, podobnie jak Komisja Skrutacyjna przez Członków Stowarzyszenia, głosami 10-ciu Członków Wspierających i 17-tu Członków Zwyczajnych. Zebranie było prawomocne ze względu na reprezentację 84,4% wszystkich 32 zaproszonych Członków.

2. Skład Komisji Skrutacyjnej:

3. Prezes Zarządu Władysław Rudziński przedstawił Bilans sporządzony przez firmę obrachunkową oraz Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia jak i Zarządu za rok 2022 stwierdzając że:

3.1. przychody ze składek, które opłacili wszyscy tak Członkowie Zwyczajni jak i Wspierający wyniosły- 103 067zł., koszty działalności statutowej- 95 486 zł. a pozostała kwota to -7 571zł.

3.2 do ważnych osiągnięć Stowarzyszenia można zaliczyć:
a) podpisanie po długotrwałych i trudnych negocjacjach z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,(15 największych krajowych firm budowlanych) nowych Załączników do umów, na wynajem żurawi, regulujących zobowiązania Stron, wynikające z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22 października 2018r.;
b) kontynuowanie kontaktów roboczych z Departamentem Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego, w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, odpowiadającego za ww. Rozporządzenie , oraz z odpowiednimi służbami UDT, PiP i Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, dające nam gwarancje uczestnictwa w procedurach konsultacyjnych, ustanawiania prawa i przepisów na różnych poziomach;
c) przygotowanie nowelizacji Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa pracy żurawi i doprowadzenie do procedur ewaluacyjnych.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Rojek przedstawił Sprawozdanie z jej działalności, rekomendując jednocześnie przyjęcie przez Walne Zebranie Sprawozdań finansowego oraz działalności Zarządu i samego Stowarzyszenia, oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022r.

5. Zebrani podjęli stosowne akceptujące Uchwały w odniesieniu do złożonych ww. dokumentów jak i wniosków. W dalszej części Zebrania, w wyniku tajnych głosowań, dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na następną kadencję tj.:

5.1. na funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, zgłoszona została jedna osoba tj. Władysław Rudziński , który został na nią wybrany;

5.2. na funkcję Członków Zarządu zostali zgłoszeni i wybrani Panowie:
- Mateusz Rychlewski;
- Tadeusz Klauze;
- Krzysztof Horoszkiewicz;
- Marek Kozłowicz

5.3. na funkcję Członków Komisji Rewizyjnej zostali głoszeni i wybrani Panowie:
- Paweł Rojek;
- Sławomir Rola;
- Jarosław Steller.

6. W ramach kolejnych punktów Porządku Zebrania, kontynuowana była dyskusja programowa, rozpoczęta przy ocenie realizacji zadań 2022r. W oparciu o głosy w dyskusji sformułowano następujące zadania w działalności Stowarzyszenia w roku 2023 i latach następnych.

6.1. Aktywnie podtrzymywać nawiązane relacje z UDT, PiP, Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i odpowiednim departamentem w Ministerstwie.

6.2. Aktywnie uczestniczyć w procedowaniu nowelizacji Rozporządzenia o bezpieczeństwie pracy żurawi wieżowych, które Ministerstwo rozpoczęło na nasz wniosek zapraszając do konsultacji 17 uczestników.

6.3. Podjąć rozpoznanie możliwości wprowadzenia do Ustaw o budownictwie, zapisów dla firm wynajmujących żurawie wieżowe, gwarantujących im podobne zabezpieczenia finansowe u inwestorów, jakie posiadają firmy wykonawcze.

6.4. Podjąć rozpoznanie dla poszerzenia grona członków Stowarzyszenia, zwracając jednak uwagę, na pozycję i renomę na rynku ewentualnych kandydatów.

6.5. Poszukiwać nadal sponsorów Stowarzyszenia, proponując im uprzywilejowane pozycje handlowe.

6.6. Podjąć działanie wyróżniające Stowarzyszenie spośród innych firm wynajmujących żurawie, doprowadzając do standaryzacji części dokumentów dla dostawców np. firm operatorskich jak i zleceniodawców, prezentujących charakterystyki techniczne i użytkowe sprzętu, podział obowiązków pomiędzy budową i wynajmującym żurawie przy posadowieniu żurawi, montażu, eksploatacji itp.

6.7. Przeprowadzić rozpoznanie możliwości certyfikacji firm wynajmujących żurawie w oparciu o warunek posiadania pracowników posiadających stosowne uprawnienia techniczne w tym serwisantów , montażystów. na wzór np. Hiszpanii oraz standaryzacji umów a wynajem żurawi,na poziomie przepisów krajowych, na przykładzie angielskim.

6.8.Prowadzić pogłębioną analizę rynku żurawi.

6.9 Organizować we współpracy z innymi organizacjami konferencje i inne wspólnie wydarzenia, techniczno- marketingowe, ćwiczenia ewakuacji operatora i tp.

6.10 Organizować szkolenia.

6.11 Organizować wewnętrzne spotkania konsultacyjne w celu wypracowania stanowisk wobec pojawiających się sytuacji kryzysowych np. następujący spadek koniunktury Itp.

Na tym Porządek Zebrania został wypełniony i Prezes Zarządu podziękował wszystkim za aktywny udział w Zabraniu.