Walne Zebranie Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych - 08.06.2022

Informacja  o odbyciu II Walnego Zabrania, Sprawozdawczego Wyborczego, Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych.

 

1. Walne Zebrania Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych, mającego na celu „rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej” w tym oceny Sprawozdania finansowego, za okres 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., oraz wyboru nowych władz, zostało zwołane na podstawie par. 19 naszego Statutu pkt 6 i 5 , na dzień 8 czerwca br. na godz. 10.00, w "Dworku nad Pilicą" w Wólce Magierowej 6, Nowe Miasto nad Pilicą.

2. W zabraniu uczestniczyło dziewięciu z jedenastu Członków Wspierających i piętnastu z dwudziestu Członków Zwyczajnych, dysponujący łącznie 24 głosami w stosunku do 31 zaproszonych, występujących w Stowarzyszeniu, co stanowiło 77,5%. Firma BAUKRANE, na swój wiosek, wystąpiła ze Stowarzyszenia, co potwierdzone zostało decyzją Zarządu z dnia 2 marca 2022 r.

3. Stosownymi uchwałami został przyjęty budżet, w którym przychody stanowiły 113,3 tys. zł, a koszty działalności 93,8 tys. zł oraz Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za ww. okres.

4. Do władz Stowarzyszenia na następną kadencję, stosownymi uchwałami wybrano:

4.1 Prezesa Zarządu - Władysława Rudzińskiego

4.2 Członków Zarządu:

4.3 Członków Komisji Rewizyjnej:

 

W oparciu o głosy w dyskusji programowej można sformułować następujące zadania w działalności Stowarzyszenia na rok 2022 i w latach następnych.

1. Aktywnie podtrzymywać nawiązane relacje z UDT, PiP, Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i odpowiednim departamentem w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

2. Przejść do kolejnej fazy ukierunkowanego marketingu, w tym przez poszczególnych członków Stowarzyszenia.

3. Podjąć rozpoznanie dla poszerzenia grona członków Stowarzyszenia, zwracając jednak uwagę, na pozycję i renomę na rynku, ewentualnych kandydatów.

4. Poszukiwać nadal sponsorów Stowarzyszenia, proponując im uprzywilejowane pozycje handlowe.

5. Podjąć działanie wyróżniające Stowarzyszenie spośród innych firm wynajmujących żurawie, doprowadzając do standaryzacji części dokumentów dla naszych dostawców np. firm operatorskich jak i zleceniodawców / prezentacja charakterystyk technicznych i użytkowych sprzętu, podział obowiązków pomiędzy budową i wynajmującym żurawie przy posadowieniu żurawi, montażu, eksploatacji.

6. Przeprowadzić pogłębioną analizę rynku żurawi.

7. Organizować we współpracy z innymi organizacjami konferencje i inne wspólne wydarzenia, techniczno-marketingowe, np. ćwiczenia ewakuacji operatora.

8. Organizować szkolenia.

9. Organizować wewnętrzne spotkania konsultacyjne w celu wypracowania stanowisk wobec pojawiających się sytuacji kryzysowych / następujący spadek koniunktury itp.

Spotkanie odbyło się w uroczej scenerii Dworku nad brzegiem Pilicy i poprzedzone było wieczornym spotkaniem koleżeńskim.

 

Aktualna lista członków na dzień 2 marca 2022

Rezygnacja Baukrane Budownictwo Sp. z o.o.

Z dniem 2 marca 2022r. Zarząd Stowarzyszenia przyjął rezygnację firmy BAUKRANE z bycia Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.