Walne Zebranie Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych - 29.09.2021

Informacja  o odbyciu Walnego Zabrania, I Sprawozdawczego, Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych.

1. Walne Zebrania Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych, mającego na celu „rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej” w tym oceny Sprawozdania finansowego, za okres 28 sierpnia 2020r. do 31 grudnia 2020r., zostało zwołane na podstawie par. 19 naszego Statutu pkt 6 i 5 , na dzień 29 września br. na godz. 10.00, w „Hotelu Mościcki” w Spale, ul. Nadpiliczna 2.

2. W zabraniu uczestniczyło dziesięciu z dwunastu Członków Wspierających i Członkowie Zwyczajni, dysponujący łącznie 23 głosami w stosunku do 32 zaproszonych, występujących w Stowarzyszeniu.

3. Stosownymi uchwałami został przyjęty budżet, w którym przychody stanowiły 44tys. zł, a koszty działalności 36tys. zł. oraz Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za ww. okres prezentujące wewnętrzne prace organizacyjne i nawiązywanie relacji z otoczeniem.

4. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja programowa, która koncentrowała się na następujących tematach:

  1. formalizowaniu uczestnictwa w zebraniach Stowarzyszenia, opłacaniu składek / brak uregulowanych składek przez 2 Członków Wspierających i 3 Zwyczajnych, ocena aktywności uczestniczenia w zebraniach;
  2. podejmowanie działań dla uzyskiwania sponsorów w tym zagranicznych w tym z prezentacji ich ofert w naszym środowisku;
  3. intensyfikacja kontaktów z UDT, Ministerstwem, Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, w tym weryfikacji i ustalenia Prawa. Nawiązanie kontaktów z PIP;
  4. aktywne podejście do wzrostu koniunktury.

5. Przyjęto następujące ustalenia kończące Zebranie:

  1. należy zwiększyć częstotliwość spotkań roboczych Stowarzyszenia- najbliższe ustanawia się na wtorek 26 października br.;
  2. szczegółowe wnioski programowe zgłoszone na Zebraniu, na piśmie, zostaną skierowane do Zarządu w terminie tygodniowym.