Protokół z Zebrania Zarządu

Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych z dnia 9 października 2023r.

 

1. Zebranie odbyło się w trybie i porządku jak w załączonym zaproszeniu.

 

2. Obecni było wszyscy Członkowie Zarządu, tj.:

 

3. Zgodnie z Porządkiem podjęto Uchwałę oraz dokonano wymiany informacji jak niżej:

Ad. 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu z listy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Pana Jakuba Kowalczyka / w załączeniu/

Ad. 2. Prezes poinformował, że w kasie Stowarzyszenia na dzień 9 października br. znajduje się 29.800 zł. Nie wpłynęły składki od dwóch Członków Wspomagających, którzy w rozmowach przypominających zadeklarowali wpłatę,

Wszyscy Członkowie Zwyczajni wywiązali się z obowiązku wpłat składki za rok 2023 w kwocie po 200zł. W przypadku wpłaty zaległych kwot tj. 2x3000zł. posiadane środki pozwolą pokryć minimalne koszty działalności do lutego 2024r.

Ad.3. W wyniku dyskusji postanowiono w rozmowach z UDT dążyć do weryfikacji stanowisk w sprawie fakultatywnego nadawania firmom praw do przeprowadzenia samodzielnej operacji wymiany liny oraz szczególnie wycofanie się z traktowania skablowanych przewodów elektrycznych do 400V jako linii energetycznych napowietrznych.

Ad 4. Prezes poinformował, że wystąpił do Ministerstwa o przyśpieszenie procedury nowelizacji Rozporządzenia w sprawie bhp w obsłudze żurawi oraz przekazał do PIP UDT i PdBB nasz szczegółowy wniosek odnoście jego nowelizacji.

Ad 5. W dyskusji stwierdzono stabilizację niskiego poziomu koniunktury w budownictwie, z odwlekaną nadzieją na poprawę, przy braku inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych, przy występujących różnicach regionalnych, utrzymywaniu się cen wynajmu na niskim poziomie, przy dużym wzroście cen mieszkań u deweloperów.

Ad.6

a) Zobowiązano Prezesa do podnoszenia sprawy unormowania statusu formalnego, istnienia grup prowadzących montaże i demontaże żurawi jak i ich serwis w rozmowach z PIP, PdBB, UDT i Ministerstwie.

b) Postanowiono na najbliższym zebraniu roboczym wypracować stanowisko odnośnie wyodrębniania w ofertach poza kosztami operatora także innych kosztów takich jak koszt odbioru żurawi czy składowe kosztów montażu demontażu, serwisu oraz ubezpieczenia.

  Protokół z Zebrania Zarządu