Nowy załącznik BHP do umów na świadczenie usług żurawiami wieżowymi i szybkomontującmi

Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa na budowach, w pracach z użyciem żurawi wieżowych, dnia 1 kwietnia 2022r. podpisane zostały dokumenty stanowiące załączniki do umów na wynajem żurawi, regulujące obowiązki Stron w przedmiotowym zakresie.

Podpisy złożyło 15 największych firm budowlanych, należących do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz 11 członków Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych.

  Zobacz Załącznik BHP

 

Dokumenty powstały w oparciu o zebrane doświadczenia przez obie Strony. Uwzględniają one również stan prawny regulujący tę sferę działalności w szeroko rozumianym Prawie budowlanym, Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontującyh, a także w przepisach o UDT i innych. Dokumenty te wymogły powstanie dalszych instrukcji i procedur towarzyszących realizacji omawianej sfery transportu bliskiego na budowach.